MÉ ČLÁNKY

 • Legalizace -ověření podpisů

  Legalizace -ověření podpisů

  Legalizace je úřední ověření podpisu o tom, že dotyčná osoba listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal, nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině, ani její soulad s právními předpisy. Při ověření podpisu v zahraničí je možné využít některý ze zastupitelských úřadů ČR. Ohledně ověření podpisu […]

 • Čtyřjazyčný překlad soukromého práva

  Čtyřjazyčný překlad soukromého práva

  Na webových stránkách ministerstva spravedlnosti věnovaných novému soukromému právu byly zveřejněny překlady nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém do anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Tyto předklady byly realizovány v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu bylo poskytnout zaměstnancům veřejné správy a následně i veřejnosti […]

 • Oznamovací povinnost členů statutárních orgánů

  Oznamovací povinnost členů statutárních orgánů

  Oznamovací povinnost členů statutárních orgánů Podle ust. § 46 zákona o obchodních korporacích (ZOK) členem orgánu obchodní korporace nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.Překážky provozování živnosti upravuje § 8 živnostenského zákona, podle kterého živnost nemůže provozovat (a […]

 • Povinnost statutárního orgánu podat insolvenční návrh

  Povinnost statutárního orgánu podat insolvenční návrh

  Povinnost statutárního orgánu podat na společnost insolvenční návrh Dle ust. § 98 insolvenčního zákona (IZ) je statutární orgán je povinen podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, je-li právnická osoba ve stavu úpadku podle § 3 insolvenčního zákona. Pokud statutární orgán tuto povinnost nesplní, odpovídá věřitelům za škodu, která jim tím vznikla, ledaže prokáže, že škodu […]

 • Neplatnost rozhodčí doložky

  Neplatnost rozhodčí doložky

  Neplatnost rozhodčí doložky Sdružení rozhodců, a. s. Pokud Vaše smlouva obsahuje rozhodčí doložku v následujícím znění: „Smluvní strany sjednávají, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny v rozhodčím řízení podle platného znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů […]